Algemene voorwaarden Circl

Artikel 1: Definities
Opdrachtgever: de persoon die, dan wel het bedrijf dat de opdracht plaatst, dan wel voor een derde laat plaatsen.

Circl, een initiatief van ABN AMRO met KvK nummer 34334259 en BTW-nummer NL820646660B01.

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Circl gedane aanbiedingen, alle uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mondelingen toezeggingen en/of afspraken zullen slechts werking krijgen indien en voor zover deze door Circl schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkende voorwaarden en of bedingen, waaronder begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, maken geen deel uit van een overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of bedingen door Circl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Optie
Er kan een optie geplaatst worden op een zaal door een Opdrachtgever. Deze optie blijft veertien dagen geldig en kan in overleg worden verlengd. Een optie kan door de Opdrachtgever altijd kosteloos ingetrokken worden.

Indien Circl de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en Opdrachtgever de gelegenheid te geven om binnen 24 uur (gerekend in werkdagen) na de kennisgeving alsnog van de optie gebruik te maken. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van de optie, dan dient er binnen die 24 uur een overeenkomst tot stand te komen.

Artikel 4: Reserveren
Een optie wordt omgezet in een definitieve reservering als Opdrachtgever de ondertekende en gescande offerte voor akkoord per e-mail aan Circl stuurt. Na ontvangst van de getekende offerte is de boeking definitief en ontvangt Opdrachtgever hiervan een bevestiging. De offertes van Circl hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Circl heeft altijd de bevoegdheid de offerte te wijzigen of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk (per post of e-mail) kan geschieden.

Artikel 5: Horecadiensten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de horecadiensten binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Circl.

Het aantal gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van de bijeenkomst bij Circl bekend is geldt als minimumaantal voor de totale eindfactuur. Het definitief aantal gasten mag in negatieve zin niet meer afwijken dan 15% van het oorspronkelijk opgegeven aantal bij bevestiging van de bijeenkomst.

Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Het door de Circl vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarin leidend.

Indien de tijdsduur van een horecadienst in werkelijkheid langer is dan in de overeenkomst overeen is gekomen, alsdan is Circl gerechtigd de aanvullende ureninzet maal overeengekomen uurtarief bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Accommodatie
Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of de locatiegeschikt is voor het beoogde evenement.

Tot de locatie behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen, behoren centrale entree, gangen, trappen, toiletten, café, restaurant, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot de locatie.

Opdrachtgever mag bij het gebruik van de locatie geen hinder of overlast aan Circl of derden veroorzaken en zal ervoor zorgdragen dat diens gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. dit evenmin zullen doen.

Artikel 7: Facturatie
Facturatie zal binnen tien werkdagen nadat het evenement heeft plaatsgevonden geschieden, inclusief eventuele nacalculaties. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum.
Informatie van Opdrachtgever met betrekking tot inkoopprocedures die nodig zijn voor een correcte facturatie moeten voorafgaand aan het evenementschriftelijk worden doorgegeven.
Indien Circl genoodzaakt is een incassobureau in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde, zullen de incassokosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Annuleren reservering
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Wanneer een overeenkomst is gesloten of reservering is gemaakt dan geldt voor annulering hiervan het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 6 maanden voor het aanvangsmoment van de betreffende overeenkomst is de Opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Circl te betalen.
  • Bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 10% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij annulering tussen 3 maanden en 2 maanden voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij annulering 7 dagen of minder voor het aanvangsmoment is de Opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Circl te betalen.
  • Bij latere aankomst of eerder vertrek op de uitvoerdag vindt geen restitutie plaats.

Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven, is de Opdrachtgever verplicht terzake de betreffende overeenkomst, opdrachtbevestiging(en) of reservering(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Circl te betalen. Circl zal hiertoe een factuur sturen aan Opdrachtgever.

Artikel 9: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit enige andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Circl is wel gerechtigd Opdrachtgever als referentie te gebruiken op haar website of andere publicaties, tenzij Opdrachtgever hiertegen voorafgaand aan het evenement schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Circl is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in de locatie en de ruimten waar de locatie onderdeel van uitmaakt. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade aan de locatie en de ruimten waar de locatie onderdeel van uitmaakt en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door Opdrachtgever zelf en/of door diens gasten, werknemers, opdrachtnemers en/of andere aan Opdrachtgever gelieerde personen of organisaties.
Circl is op geen enkele manier aansprakelijk voor de resultaten of het inhoudelijk verloop van het evenementen/of de presentatie.

Voor zover Circl op welke grond dan ook jegens gast aansprakelijk mocht zijn voor door gast geleden schade dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de overeengekomen overeenkomst, opdrachtbevestiging en/of reservering.

Alle aangebrachte veranderingen ten aanzien van de locatie zullen in oorspronkelijke staat worden teruggebracht op kosten van Opdrachtgever. Door de Opdrachtgever meegebrachte materialen- en verpakkingsmaterialen dienen ook weer mee terug te worden genomen door de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal Circl dit doen en de bijbehorende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 11: Overmacht
Omstandigheden welke niet aan Circl te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft Circl het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Circl behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).

Artikel 12: Duurzaamheidsbelofte
Circl verwacht dat Opdrachtgevers en diens gasten zich houden aan de circulaire kaders van Circl, zodat wij ons samen kunnen inzetten voor de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Circl en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Circl zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle vorderingen die Opdrachtgever heeft of meent te hebben verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.